Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden brievenbus-shop :

Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en transacties. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot info@brievenbus-shop.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Brievenbus-shop zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen via www.brievenbus-shop.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Op al onze artikelen zijn de leverings- en betalingscondities van toepassing.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Uw bestelling wordt maximaal 7 dagen voor u gereserveerd. Is uw betaling na deze 7 dagen niet binnen, dan ontvangt u van ons een geheugensteuntje per e-mail. Reageert u hier niet op, dan komt uw bestelling te vervallen.
2.2 De koop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail.
2.3 Wanneer u een bestelling plaatst ontvangt u van ons altijd een definitieve bevestiging per e-mail. Op deze bevestiging staat het totaalbedrag van uw bestelling en onze bankgegevens. Na ontvangst van uw betaling wordt uw order verwerkt en uiteraard z.s.m. naar het door u opgegeven afleveradres verzonden of wordt een afhaaldatum vastgelegd. Ook hierover ontvangt u altijd een bevestiging per e-mail.
2.4 Bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. Ondanks dat wij de site up-to-date proberen te houden kan het incidenteel voorkomen dat een artikel al is gereserveerd omdat een ander u net voor is en net iets eerder op de bestelknop heeft geklikt. Wanneer dit het geval is, sturen wij u altijd een berichtje.
2.5 Omdat de kleuren van de afgebeelde artikelen verschillend getoond kunnen worden op basis van de monitorinstellingen en capaciteiten van de scherm van de (potentiële) koper, kunnen kleurafwijkingen niet worden uitgesloten.
2.6 Let op: artikelen gekocht tijdens acties en/of afgeprijsde artikelen kunnen NIET geruild of geretourneerd worden.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen staan vermeld in euro`s en zijn inclusief BTW maar exclusief behandel- en verzendkosten.
3.2 Brievenbus-shop is niet verantwoordelijk voor tik/zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet zal de prijs door Brievenbus-shop worden aangepast.

Artikel 4. Annuleren
Iedere bestelling kan, zonder kosten, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst worden geannuleerd (mits het artikelen niet al is verzonden). Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan sales@claessierbeton.be . Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden.
Indien u niet binnen 24 uur de bestelling heeft geannuleerd c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. Brievenbus-shop is gerechtigd reserveringskosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

Artikel 5. Betaling
5.1 Betaling kan geschieden door vooruitbetaling of bij afhaling contant (zie artikel ‘afhaling’). Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Brievenbus-shop. Na ontvangst van uw betaling wordt uw order verwerkt en wordt een afhaal of leverdatum vastgesteld.
5.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voorafgaand aan levering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Brievenbus-shop gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 6. Afhaling
6.1 Wanneer u de bestelling komt afhalen betaalt u geen behandel- en verzendkosten.
6.2 Indien u uw bestelling zelf komt afhalen hebt u de mogelijkheid contant te betalen bij afhaling voor produkten die uit voorraad besteld worden. Indien het artikel geen voorraad artikel is vragen we een voorschot over te maken van 20% op het aankoopbedrag. Het resterende bedrag kunt u bij afhaling betalen.
6.3 Indien u wenst af te halen wordt uw bestelling bevestigd, indien er een voorschot wordt gevraagd is de bestelling aanvaardt als het voorschot op onze rekening staat.
6.4 Termijnen voor afhaling zijn indicatief en kunnen wijzigen.

Artikel 7. Levering
7.1 Verzendingskosten worden vermeld op uw bestelling, let op dit is enkel de levering, plaatsing is niet voorzien.
7.2 Vrijwel alle producten zijn uit voorraad leverbaar. Hierbij geldt levertijd op afspraak.
7.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
7.4 Indien u wenst af te halen (zie ook 3.6) wordt uw bestelling bevestigd, indien er een voorschot wordt gevraagd is de bestelling aanvaardt als het voorschot op onze rekening staat.
7.5 Bij afhaling of verzending door derden zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de goederen tijdens verzending.
7.6 Brievenbus-shop wacht met verzenden tot uw bestelling compleet is. Wilt u dat de artikelen die op voorraad zijn eerder worden verzonden dan worden hiervoor de extra verzendkosten in rekening gebracht.
7.7 Indien artikelen onverhoopt niet leverbaar zijn zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.
7.8 Termijnen voor levering zijn indicatief en kunnen wijzigen.

Artikel 8. Afkoelingsperiode
Na ontvangst van de door de koper bestelde artikelen, heeft koper het recht de artikelen binnen 7 werkdagen na de verzenddatum, retour te zenden op kosten van de koper. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Brievenbus-shop. Na ontvangst van de retourzending, zal het orderbedrag (minus de door ons gemaakte behandelkosten) binnen 10 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de klant. Dit recht is niet van toepassing indien:
8.1 een artikel gebruikt is.
8.2 de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen.
8.3 de originele verpakking/aanhechting van de labels ontbreekt.
8.4 artikelen die met korting zijn verkregen bv. in de uitverkoop of tijdens acties.
De koper is zelf verantwoordelijk voor het retourneren. Brievenbus-shop gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert en waar nodig verzekerd verstuurt. Franco, rembours en onvoldoende gefrankeerde zendingen worden door Brievenbus-shop nimmer geaccepteerd.

Artikel 9. Retourneren
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u recht het product binnen vijf (5) werkdagen na aflevering aan Brievenbus-shop te retourneren (m.u.v. het genoemde onder artikel 8.). Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien er vooraf schriftelijk melding is gemaakt, de verpakking van het product onbeschadigd is, het produkt onbeschadigd is, er geen gebruiksporen zijn en met kaartjes, prijsjes e.d. er nog aan.
Wij verrekenen de verzendkosten die wij voor onze rekening hebben genomen met het te retourneren bedrag. Bij ruilen zijn de verzendkosten van het terug sturen tevens voor uw rekening.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Brievenbus-shop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1 Wij kunnen geen garantie geven op kleurafwijkingen en natuurlijke materiaal fouten.
11.2 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Brievenbus-shop daarvan onmiddellijk na verzending schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
11.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Brievenbus-shop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Artikel 12. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend en alleen door Brievenbus-shop gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 13. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de website van Brievenbus-shop mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Brievenbus-shop. Heeft u over onze diensten en/of artikelen een klacht neemt u dan contact met ons op. sales@claessierbeton.be

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)